همراهبا زندگی هرم غذایی را متحول کنید

 
 
 

سبزی و میوه باید بخش عمده بشقاب غذای افرادرا تشکیل بدهد، تاثیر خوب این گروه بر عملکرد بدن همه ثابت شده است. در حقیقت بایدگفت هیچ کس نمی تواند هر روزه آنقدر میوه و سبزی بخورد که بتوان گفت برایش کافیاست.

         
   
   
   
 
 
 
   
 
         
   
 

هرمی که انواع و اقسام موادغذایی به ترتیب از بالا به پایین درآن نشسته اند برای همه ما آشنا است. پوسترهایی از این هرم در مراکز بهداشتی ودرمانی توجه ما را به خود جلب می کند و به ما یادآور می شود برای سالم ماندن بایدطبق آن غذا بخوریم.

قاعده هرم که سطح بیشتری را به خود اختصاص می دهد و به اصطلاحقوت غالب است از غلات تشکیل شده. نان، برنج و ماکارونی در این گروه جای می گیرند. بالاتر از آن گروه میوه و سبزی هستند که باید پس از گروه غلات به مقدار فراوان اماکمتر از گروه غلات در رژیم غذایی روزانه مصرف شوند.

بالاتر، گروه پروتئین شامل گوشت، مرغ، ماهی، حبوبات و تخم مرغ وگروه لبنیات شامل شیر، ماست، پنیر و مانند آن قرار گرفته اند که باز هم برای تغذیهلازم اند اما باید کمتر از گروه میوه و سبزی و گروه غلات خورده شوند. در بالاترینبخش هرم هم گروه روغن، چربی و شیرینی ها نشسته اند که باید حداقل مقدار را در رژیمغذایی روزانه داشته باشند. نکته مهم این است که بدن در هر وعده غذایی به تمامی اینگروه ها با توجه به نسبت های ذکر شده نیاز دارد. هیچ گروه غذایی به تنهایی کاملنیست و حذف کامل یکی از گروه ها در طولانی مدت به بدن آسیب می رساند.

تا چند سال پیش این هرم غذایی یکی از بهترین راه های خوراک سالمبود. اما اکنون تحقیقات تغییرات بسیاری در سبک زندگی نشان می دهد که به دنبال آن درهرم غذایی هم تغییراتی به وجود آمده است.

بیش از یک دهه پیش رژیم غذایی براساس این هرم کتاب مقدس خورد وخوراک سالم و پیش فرض پیروان رژیم غذایی سالم و محققان بود. اما چندی پیش جامعهعلمی تصمیم گرفت نگاه دوباره ای به این هرم بیندازد تا اگر لازم باشد آن را باتغییرات سبک زندگی در سراسر جهان هماهنگ کند. پژوهش های دوباره نتایج جالبی به دستداد.

اول از همه به نظر نمی رسد مدارک و شواهد کافی برای این سیستمپیشنهادی وجود داشته باشد. مشکل دوم این بود که هرم غذایی با توجه به ماهیت تکاملیو الگوهای رژیمی طراحی نشده بود. پس دانشمندان تصمیم گرفتند تمام کار را از اولانجام بدهند و آن را برای زندگی در عصر مدرن کاربردی تر کنند. از طرفی هرم غذاییقبلی را دانشمندان USDA وزارت کشاورزی آمریکا طراحی کرده بودند نه وزارت بهداشت واین موضوع می توانست منجر به مشکلاتی در درک اصول پایه رژیم های غذایی بشود.

به این ترتیب پاسخ صحیح باید در این باشد که آدم های واقعیدرباره موضوعات واقعی و جدید تحقیق کنند و دوباره اولویت های الگوی رژیم غذایی راطوری بنویسند که در عصر و زمان ما کاربرد داشته باشد. براین اساس اعضای هیات علمیدانشگاه هاروارد در دانشکده بهداشت عمومی هرم غذایی سالم را از نو ساختند. با اینکههرم جدید در ظاهر شبیه به هرم قدیمی بود در آن ملاحظات مربوط به تغییرات در ترجیحمواد غذایی و الگوی رژیم در نظر گرفته شده بود. همچنین یافته های تحقیقات در چندسال اخیر در آن لحاظ شده بود. وارد کردن این یافته ها هرم جدید را گویاتر و مهم ترکرد.

ابتدا بگذارید نگاهی به نکات غیرکاربردی هرم غذایی قدیمیبیندازیم. نخستین چیزی که به نظر می رسد این است که گروه روغن و شیرینی ها در نوکهرم جای دارند و باید خیلی کم مصرف شوند که عملی نیست. چربی مهم ترین بخش اضافه وزنقابل رویت ما را تشکیل می دهد اما گاهی نامرئی ترین است. از طرفی همه روغن ها برایسلامتی زیان آور نیستند. مثلا روغن های اشباع نشده آن قدرها هم بد نیستند. علاوه براین وقتی هرم غذایی قبلی ساخته می شد دست اندرکاران می خواستند این پیام را منتقلکنند که مصرف روغن به معنی ناراحتی های قلبی است و این ترس در میان عامه مردممشکلات دیگری به وجود آورد به طوری که مردم روغن و چربی را با کربوهیدرات هایی که

/ 0 نظر / 65 بازدید